Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

Wydawnictwa Uczelniane zajmują się publikacją prac naukowych pracowników Politechniki Bydgoskiej, a także materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów. WU wydają monografie, skrypty i podręczniki akademickie, zeszyty naukowe oraz materiały konferencyjne, informacyjne, promocyjne i okolicznościowe. WU wykonują druk książek, a także folderów, ulotek, wizytówek, zaproszeń, druków akcydensowych i okolicznościowych etc.

 Zeszyty Naukowe wydawane są obecnie w następujących seriach:

  • Development in Mechanical Engineering,
  • Elektronika i Telekomunikacja,
  • Elektrotechnika.

Od 2002 roku WU redagują i wydają serię Agricultura w ogólnopolskim czasopiśmie uczelni rolniczych Acta Scientiarum Polonorum.

Więcej historii…

Zorganizowana działalność wydawnicza w Wyższej Szkole Inżynierskiej, jednej z protoplastów ATR (obecnie PBŚ), została rozpoczęta z chwilą powołania przez JM Rektora prof. Stanisława Kielana w 1971 roku Komisji ds. Wydawnictw. Jej przewodniczącą została dr Danuta Lango, sekretarzem – mgr Jan Kubiński, a członkami – doc. dr inż. Lech Kamiński, dr Włodzimierz Brandel, mgr inż. Zdzisław Gientkowski, mgr inż. Tadeusz Wysocki i mgr inż. Józef Zegarliński. Głównym zadaniem Komisji było przygotowywanie maszynopisów do druku. Komisja współpracowała z Biblioteką, Komisją Rektorską ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej i Badań Naukowych oraz Komisją Rektorską ds. Wynalazczości.

29 listopada 1973 roku powołano Komitet Redakcyjny z redaktorem naczelnym, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego – doc. dr. hab. Zbigniewem Kikiewiczem oraz jego zastępcą, dr Danutą Lango. W skład Komitetu weszli też redaktorzy działowi z poszczególnych wydziałów WSI, prorektorzy ds. nauki i nauczania i przedstawiciel Wydawnictw. W celu podniesienia rangi wydawanych publikacji ustalono, że wszystkie prace naukowe, mające ukazać się drukiem, muszą być recenzowane przez uznanych specjalistów z innych ośrodków naukowych; zasada ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Po utworzeniu ATR w 1974 roku skład kolegium poszerzono o przedstawicieli Instytutów: Rolniczego i Zootechnicznego.

Do 1978 roku Uczelnia nie dysponowała własną bazą poligraficzną. Druk wydawnictw uczelnianych odbywał się w różnych drukarniach, m.in. w WSiP w Bydgoszczy, w Państwowych Zakładach Graficznych w Bydgoszczy, w drukarniach w Toruniu, Poznaniu, Wąbrzeźnie i Ino­wrocławiu. Z inicjatywy ówczesnego prorektora, doc. dr. Alfonsa Borchardta, utworzono Zakład Małej Poligrafii, który formalnie został powołany 22 czerwca 1979 roku pod kierownictwem Henryka Szarafińskiego. W 1980 roku zakupiono dwie maszyny drukujące typu Romayor i Rominor oraz kserograf KS-2. Zakup kopioramy zakończył etap kompletowania podstawowego sprzętu poligraficznego i pozwolił na rozpoczęcie działalności drukarskiej. Druk odbywał się w technice negatywowej i linotypowej. Okładki przygotowywano techniką pozytywową. W 1995 roku Zakład Małej Poligrafii włączono w strukturę Wydawnictw.

Wydawnictwa kilkakrotnie zmieniały swoją siedzibę – od pierwszej zlokalizowanej przy ul. Bielickiej, poprzez pomieszczenia w budynku przy ul. M. Fornalskiej i Placu Piastowskim. Przez ponad 30 lat (od 1987 roku) siedzibą Wydawnictw był bud. B przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 (wcześniej ul. Olszewskiego). Od roku 2019 Wydawnictwa zajmują budynek przy ul. Suchej 9B w Fordonie, niedaleko głównego kampusu Uczelni. Pomieszczenia drukarni są zlokalizowane na tym samym poziomie kondygnacyjnym co biura, co znacząco ułatwia komunikację pracowników WU.

W 1977 roku kierownikiem Wydawnictw została mgr Halina Klupczyńska, pełniąca tę funkcję nieprzerwanie do 1991 roku, tj. do przejścia na emeryturę. W latach 1991–2011 kierownikiem Wydawnictw był inż. Edward Gołata, a po jego przejściu na emeryturę funkcję po nim przejęła mgr Dorota Ślachciak. Obecna nazwa Wydawnictwa Uczelniane została wprowadzona zarządzeniem rektora w 1998 roku.

Pierwsze zwarte pozycje edytorskie w WSI ukazały się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku pod auspicjami Zrzeszenia Studentów Polskich. Pierwszym skryptem był wydany w 1953 roku na prawach rękopisu zbiór wykładów prof. Jana Harasymowicza (dr honoris causa UTP, 2007) pt. Teoria skrawania metali.

W pełni planowana i zorganizowana działalność wydawnicza została rozpoczęta w 1971 roku. Opublikowano wówczas 6 skryptów i dwa zeszyty naukowe, ale już plan wydawniczy na 1972 rok zakładał wydanie 5 tytułów przez Wydział Budownictwa Lądowego, 4 – przez Wydział Elektroniki i Elektrotechniki, 10 – przez Wydział Mechaniczny, 6 – przez Wydział Technologii Chemicznej i 1 tytuł – przez Ośrodek Obliczeniowy. Wydano też Informator dla kandydatów na studia, Informator o Bibliotece Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J.J. Śniadeckich i Wykaz czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w roku 1977, a także opracowany przez mgr. inż. Tadeusza Wysockiego Informator dla autorów zeszytów naukowych. Wydawnictwa publikowały Zeszyty Naukowe, w tym serie: Mechanika, Rolnictwo, Zootechnika, Budownictwo, Nauki Społeczne, Chemia i Technologia Chemiczna, Elektrotechnika i Telekomunikacja – elektronika. W 1979 roku powołano serię wydawniczą pod nazwą Rozprawy Naukowe, w której do 2013 roku publikowane były prace habilitacyjne. Pierwsza z nich, autorstwa dr. inż. Antoniego Matysiaka, pt. Rozdział sił w szkielecie hali przemysłowej o tarczowych cechach przykrycia ukazała się w 1980 roku. Oprócz pozycji naukowo-dydaktycznych Wydawnictwa przygotowywały wówczas do druku cały szereg dokumentów na potrzeby administracji Uczelni.

Na początku lat 90. do historii odeszły niezapomniane formatki i przepisywanie prac na maszynach do pisania. Pierwszą pracą przygotowaną w Wydawnictwach Uczelnianych techniką komputerową był skrypt M. Jassema i E. Śliwińskiej pt. Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z hodowli, genetyki roślin i nasiennictwa.

Rozprowadzaniem wydawnictw „drukowanych” zajmowała się początkowo Biblioteka Główna, a ich sprzedażą Wojewódzka Księgarnia Techniczna w Bydgoszczy, przez pewien czas też Księgarnia Rolnicza. W 1990 roku dystrybucję detaliczną i egzemplarzy obowiązkowych przejęły Wydawnictwa. Kolejna zmiana miała miejsce na początku 2001 roku – sprzedażą detaliczną, w tym także wysyłkową, zajmuje się Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych Biblioteki Głównej. Wypróbowaną formą promocji są krajowe i międzynarodowe targi i wystawy książki.

Od 1 września 2021 roku wydawnictwo przyjęło nazwę Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydawnictwa PBŚ) – odpowiednio do oficjalnej zmiany miana Uczelni.