Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

Wydawnictwa Uczelniane zajmują się publikacją prac naukowych pracowników UTP w Bydgoszczy, a także materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów naszego Uniwersytetu, jak również innych uczelni technicznych i rolniczych. WU wydają zeszyty naukowe, w tym rozprawy habilitacyjne, a także monografie, skrypty i podręczniki akademickie oraz materiały konferencyjne, informacyjne, promocyjne i okolicznościowe. WU wykonują druk książek, a także folderów, ulotek, wizytówek, zaproszeń, dzienników praktyk, druków akcydensowych i okolicznościowych etc.

 Zeszyty Naukowe wydawane są obecnie w następujących seriach:

  • Zootechnika
  • Elektronika i Telekomunikacja
  • Elektrotechnika

 Od 2002 roku WU redagują i wydają serię Agricultura w ogólnopolskim czasopiśmie uczelni rolniczych Acta Scientiarum Polonorum.

   Więcej historii…

 Zorganizowana działalność wydawnicza w Wyższej Szkole Inżynierskiej, jednej z protoplastów ATR (obecnie UTP), została rozpoczęta z chwilą powołania przez JM Rektora prof. Stanisława Kielana w 1971 roku Komisji ds. Wydawnictw. Jej przewodniczącą została dr Danuta Lango, sekretarzem mgr Jan Kubiński, a członkami: doc. dr inż. Lech Kamiński, dr Włodzimierz Brandel, mgr inż. Zdzisław Gientkowski, mgr inż. Tadeusz Wysocki i mgr inż. Józef Zegarliński. Głównym zadaniem Komisji było przygotowywanie maszynopisów do druku. Komisja współpracowała z Biblioteką, Komisją Rektorską ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej i Badań Naukowych oraz Komisją Rektorską ds. Wynalazczości.

29 listopada 1973 roku powołano Komitet Redakcyjny z redaktorem naczelnym, przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego - doc. dr. hab. Zbigniewem Kikiewiczem oraz jego zastępcą, dr Danutą Lango. W skład Komitetu weszli też redaktorzy działowi z poszczególnych wydziałów WSI, prorektorzy ds. nauki i nauczania i przedstawiciel Wydawnictw. Dla podniesienia rangi wydawanych publikacji ustalono, że wszystkie prace naukowe, mające ukazać się drukiem, muszą być recenzowane przez uznanych specjalistów z innych ośrodków naukowych; zasada ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Po utworzeniu ATR w 1974 roku skład kolegium poszerzono o przedstawicieli Instytutów: Rolniczego i Zootechnicznego.

 Do 1978 roku Uczelnia nie dysponowała własną bazą poligraficzną. Druk wydawnictw uczelnianych odbywał się w różnych drukarniach, m.in. w WSiP w Bydgoszczy, Państwowych Zakładach Graficznych w Bydgoszczy, drukarniach w Toruniu, Poznaniu, Wąbrzeźnie i Inowrocławiu. Z inicjatywy ówczesnego prorektora, doc. dr. Alfonsa Borchardta, utworzono Zakład Małej Poligrafii, który formalnie został powołany 22 czerwca 1979 roku pod kierownictwem Henryka Szarafińskiego. W 1980 roku zakupiono dwie maszyny drukujące typu Romayor i Rominor oraz kserograf KS-2. Zakup kopioramy zakończył etap kompletowania podstawowego sprzętu poligraficznego i pozwolił na rozpoczęcie działalności drukarskiej. Druk odbywał się w technice negatywowej i linotypowej. Okładki przygotowywano techniką pozytywową. W 1995 roku Zakład Małej Poligrafii włączono w strukturę Wydawnictw.

 Wydawnictwa kilkakrotnie zmieniały swoją siedzibę – od pierwszej zlokalizowanej przy ul. Bielickiej, poprzez pomieszczenia w budynku przy ul. M. Fornalskiej i Placu Piastowskim. Od 1987 roku siedzibą Wydawnictw jest bud. B przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 (poprzednio ul. Olszewskiego). W 1977 roku kierownikiem Wydawnictw została mgr Halina Klupczyńska, pełniąca tę funkcję nieprzerwanie do 1991 roku, tj. do przejścia na emeryturę. W latach 1991-2011 kierownikiem Wydawnictw był inż. Edward Gołata, a po jego przejściu na emeryturę funkcję po nim przejęła mgr Dorota Ślachciak. Obecna nazwa Wydawnictwa Uczelniane została wprowadzona zarządzeniem rektora w 1998 roku.

 Pierwsze zwarte pozycje edytorskie w WSI ukazały się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku pod auspicjami Zrzeszenia Studentów Polskich. Pierwszym skryptem był wydany w 1953 roku na prawach rękopisu zbiór wykładów prof. Jana Harasymowicza (dr honoris causa UTP, 2007) pt. Teoria skrawania metali.

 W pełni planowana i zorganizowana działalność wydawnicza została rozpoczęta w 1971 roku. Opublikowano wówczas 6 skryptów i dwa zeszyty naukowe, ale już plan wydawniczy na 1972 rok zakładał wydanie 5 tytułów przez Wydział Budownictwa Lądowego, 4 przez Wydział Elektroniki i Elektrotechniki, 10 przez Wydział Mechaniczny, 6 przez Wydział Technologii Chemicznej i 1 tytuł przez Ośrodek Obliczeniowy. Wydano też Informator dla kandydatów na studia, Informator o Bibliotece Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. J.J. Śniadeckich i Wykazczasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Główną w roku 1977, a także opracowany przez mgr. inż. Tadeusza Wysockiego Informator dla autorów zeszytów naukowych. Wydawnictwa publikowały Zeszyty Naukowe, w tym serie: Mechanika, Rolnictwo, Zootechnika, Budownictwo, Nauki Społeczne, Chemia i Technologia Chemiczna, Elektrotechnika i Telekomunikacja - elektronika. W 1979 roku powołano serię wydawniczą pod nazwą Rozprawy Naukowe, w której publikowane są prace habilitacyjne. Pierwsza z nich, autorstwa dr. inż. Antoniego Matysiaka, pt. Rozdział sił w szkielecie hali przemysłowej o tarczowych cechach przykrycia ukazała się w 1980 roku. Oprócz pozycji naukowo-dydaktycznych Wydawnictwa przygotowywały wówczas do druku cały szereg dokumentów na potrzeby administracji Uczelni.

 Na początku lat 90. do historii odeszły niezapomniane formatki i przepisywanie prac na maszynach do pisania. Pierwszą pracą przygotowaną w Wydawnictwach Uczelnianych techniką komputerową był skrypt M. Jassema i E. Śliwińskiej pt. Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z hodowli, genetyki roślin i nasiennictwa.

 Rozprowadzaniem wydawnictw „drukowanych” zajmowała się początkowo Biblioteka Główna, a ich sprzedażą Wojewódzka Księgarnia Techniczna w Bydgoszczy, przez pewien czas też Księgarnia Rolnicza. W 1990 roku dystrybucję detaliczną i egzemplarzy obowiązkowych przejęły Wydawnictwa. Kolejna zmiana miała miejsce na początku 2001 roku – sprzedażą detaliczną, w tym także wysyłkową, zajmuje się Dział Udostępniania Biblioteki Głównej. Wypróbowaną formą promocji są krajowe i międzynarodowe targi i wystawy książki, ulotki i foldery, dysponenda wydawana corocznie przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, ponadto wykaz opublikowanych pozycji ukazuje się w „Forum Książki”, w „Biuletynie Informacyjnym ATR” (obecnie FORMAT UTP) i w gablocie na I piętrze bud. B przy ul. ks. A. Kordeckiego 20.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.