Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

Informacje i wytyczne dla autorów

 

Informacje ogólne

1.  Wydawnictwa Uczelniane UTP publikują prace oryginalne i przeglądowe, dotychczas nigdzie niepublikowane.

2.  Autorzy wszelkich publikacji muszą znać i przestrzegać przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2006.90.631 ze zmianami).

3.  W przypadku wykorzystania fragmentów cudzej publikacji (niezależnie od ich formy, tzn. tekstu, tabel, rycin itp.) autor zobowiązany jest do załatwienia formalności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt.1, w szczególnościpodania w publikacji źródeł cytowanych fragmentów oraz, jeśli cytowane fragmenty są chronione prawem autorskim, dostarczenia do redakcji pisemnej zgody właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie cytowanych fragmentów.

4.  Wszystkie prace publikowane przez WU podlegają recenzji wydawniczej wykonanej przez pracownika naukowego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego – spoza UTP nie wykonującego przy tym dla UTP innych prac dydaktycznych.

5.  Publikację wraz z odpowiednimi drukami umowy kierują do Recenzenta wyłącznie Wydawnictwa Uczelniane. Niedopuszczalne jest wysyłanie publikacji do Recenzenta przez Autora, organizatora konferencji lub inną zlecającą jednostkę.

6.  Autora obowiązuje odpowiedź na uwagi Recenzenta, którą należy kierować do Redaktora Naczelnego.

7.  Wydawnictwa mają prawo nie przyjąć publikacji przygotowanej niestarannie lub niezgodnie
z zasadami obowiązującymi w WU UTP.

8.  W uzasadnionych przypadkach Redaktor Naczelny zleca wykonanie korekty tekstu przed wysłaniem publikacji do recenzenta; koszt korekty wliczony zostaje w koszty całkowite publikacji obciążające Autora.

9.  Wykonanie korekty autorskiej (i wyrażenie zgody na druk w przedstawionej – ostatecznej formie) oznacza przyjęcie przez autora całkowitej odpowiedzialności za treść merytoryczną każdego opracowania.

10. Wznowienie (kolejne wydanie) publikacji uwarunkowane jest spełnieniem jednocześnie niżej podanych warunków:

a)  wyczerpaniem nakładu,

b)  uaktualnieniem/zmianą co najmniej 25% treści pracy,

c)  pozytywną recenzją.

    Autor wznowienia może otrzymać honorarium w wysokości do 25% honorarium wyliczonego na podstawie Zarządzenia nr 51/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalania zasad finansowania publikacji oraz wysokości honorariów dla autorów, recenzentów i innych osób zaangażowanych w proces wydawniczy oraz ustalania cen publikacji przeznaczonych do sprzedaży.

11. Dodruk pozycji dydaktycznej możliwy jest bez nanoszenia poprawek i uzupełnień (lub nieznacznych) przed upływem 3 lat od chwili wydania, wyłącznie po wyczerpaniu nakładu. Za dodruk Autorowi nie przysługuje honorarium.

12. Podstawę prawną wypłaty honorariów dla autorów, recenzentów i innych osób zatrudnionych w procesie wydawniczym stanowi zarządzenie Rektora, powołane w pkt.10.

 

Informacje szczegółowe

1.  Publikacje do Wydawnictw należy składać w 2 egzemplarzach znormalizowanego wydruku komputerowego – formatu A4, 30 wierszy na stronie, marginesy po 2,5 cm, podwójny odstęp między wierszami, czcionka Times New Roman 12 pkt. Tylko w takiej formie należy nadsyłać pierwszą wersję publikacji, niezależnie od jej rodzaju, przeznaczoną do recenzji. Wymagane jest podanie całkowitej liczby znaków bez spacji.

2.    Po pozytywnej recenzji i przyjęciu pracy do druku, jej tekst należy przygotować w formacie B5 – kliknij tutaj.

3.  Preferowanym edytorem dla tekstów jest WORD, dla wykresów – Excel, dla rysunków – Corel Draw. Stosowanie innych edytorów jest dopuszczalne, może jednak spowodować utrudnienia i przedłużenie procesu wydawniczego.

4.  Po pozytywnej recenzji i wyrażeniu zgody przez Redaktora Naczelnego na druk w wydawnictwach seryjnych tabele, rysunki, fotografie i inne, a także podpisy rysunków, fotografii itp. należy przygotować w formie odrębnych plików i wydruków; w wydawnictwach zwartych należy je umieścić w tekście.

5.  Przy powoływaniu się na tabele lub wykresy należy stosować nawiasy wypukłe, a literatury – kwadratowe.

6.  Literaturę zestawia się wyłącznie alfabetycznie według nazwisk autorów. Każda pozycja literatury powinna zawierać: nr kolejny, nazwisko(a) i inicjał imienia autora(ów), rok publikacji, tytuł pracy, nazwę czasopisma (w skrócie), serię, tom, zeszyt, nr stron. W przypadku cytowania pozycji książkowych należy podać – po tytule – nazwę wydawnictwa i miejsce wydania.

7.  Komitet Redakcyjny zastrzega sobie prawo dokonywania drobnych skrótów i poprawek bez omawiania ich z autorem.

 

Dodatkowe Informacje szczegółowe dotyczące artykułów przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych UTP

1.  Prace wydaje się w języku polskim, ze streszczeniem (minimum 500, maksimum 700 znaków bez spacji) oraz tytułem pracy, tytułami tabel i podpisami pod rysunkami oraz opisami tabel i rysunków w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim powinno odpowiadać jego polskiej wersji.

2.  Dopuszcza się publikacje w języku angielskim z tytułami pracy, tabel i rysunków, ich opisami i streszczeniem (minimum 500, maksimum 700 znaków bez spacji) w języku polskim. Streszczenie w języku polskim powinno być tożsame z jego angielską wersją.

3.  Pierwsza strona pracy oprócz tytułu powinna zawierać kolejno: imię (pełne) i nazwisko autora (ów), nazwę i adres jednostki organizacyjnej, e-mail.

4.  Obowiązkowy układ pracy oryginalnej obejmuje: wstęp, materiał i metody badań, wyniki badań, dyskusję wyników (lub Wyniki i dyskusja), wnioski, literaturę; tylko w wyjątkowych przypadkach, a także w pracach przeglądowych układ ten może być zmieniony po akceptacji przez Redaktora Naczelnego.