Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
DETERMINANTY PROCESU INTERNACJONALIZACJI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH
Iwona Posadzińska
Rok: 2012
ISSN: 0209-0597

Problematyka determinant procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych opracowana została w oparciu o analizę teoretyczna i empiryczną. Zebra-ny materiał badawczy pozwolił na podjęcie próby wyjaśnienia wpływu, jaki na sektor wywiera otwarcia gospodarki oraz poszukiwanie rozwiązań, które uniezależniłyby pol-skie firmy od krajowego rynku i stanowiły narzędzia skutecznego radzenia sobie  w warunkach globalnej konkurencji. W przyjętej metodzie badań uwzględniono po-znawcze procesy analizy jakościowej i ilościowej. Zastosowano wywiady pogłębione, obserwacje oraz badania ankietowe, pozwalające na ilościową weryfikację danych. Główny cel stanowiła identyfikacja i ocena  determinant zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na proces internacjonalizacji  przedsiębiorstw budowlanych.
Praca składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu i syntezy poglądów dotyczących definiowania zjawisk globalizacji i internacjonalizacji. Scharakteryzowano wybrane modele procesu internacjonalizacji pod kątem ich dosto-sowania do specyfiki działalności przedsiębiorstw sektora budowlanego oraz strategie internacjonalizacji w kontekście ogólnej strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Rozdział drugi obejmuje formy internacjonalizacji z uwzględnieniem form charak-terystycznych dla realizacji przedsięwzięć budowlanych. Podzielono je na trzy zasadni-cze grupy – eksport pośredni i bezpośredni, międzynarodowe powiązania kooperacyjne oraz samodzielną działalność gospodarczą podejmowaną na rynku zagranicznym. We-ryfikacja empiryczna zawiera materiał uzyskany w trakcie badań własnych podzielony na występujące na międzynarodowym rynku budowlanym formy współpracy i formy zaangażowania.  
W rozdziale trzecim zawarto analizę determinant wejścia przedsiębiorstw budow-lanych na rynek zagraniczny. Zidentyfikowano czynniki szczegółowe sprzyjające  i ograniczające w czterech głównych grupach – determinant rynkowych, konkurencyj-nych, kosztowych i polityczno-prawnych.  
Rozdział czwarty dotyczy innowacyjności przedsiębiorstw budowlanych w kon-tekście kształtowania pozycji konkurencyjnej. Szczególny rodzaj innowacji stanowią ekoinwestycje, rozpatrywane z uwzględnieniem cech i funkcji obiektów w całym cyklu życia – od projektu po utylizację. Poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw budowlanych oceniono poprzez rodzaje innowacji, które wprowadziły badane podmioty w procesie internacjonalizacji.  
Uwarunkowania pozycji rynkowej na międzynarodowym rynku budowlanym określono przez pryzmat zdolności marketingowych w rozdziale piątym. Zidentyfiko-wano główne źródła informacji o rynku międzynarodowym. Określono determinanty międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dokonano ich weryfikacji wykorzystując analizę czynnikową. Rozdział zawiera koncepcję modelu determinant  z uwzględnieniem wpływu stymulatorów i barier wejścia, motywów, zdolności marke-tingowych i czynników sukcesu – utrzymania i poprawy pozycji na rynku zagranicz-nym.
Program badań oraz publikację przygotowano w wyniku realizacji projektu  badawczego pt. „Determinanty procesu internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw budowlanych” Nr N N115 297938, finansowanego ze środków na naukę w latach 2010- -2012.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.