Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
ZALEŻNOŚCI PLONU I JAKOŚCI ZIARNA CHLEBOWEJ ODMIANY PSZENICY OZIMEJ OD WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI GLEBY W RÓŻNYCH STANOWISKACH W ZMIANOWANIU
Iwona Jaskulska
Rok: 2013
ISSN: 0209-0597

W latach 2008-2011 przeprowadzono dwa doświadczenia polowe z uprawą psze-nicy ozimej ‘Batuta’ w Stacji Badawczej w Mochełku (53o13’ N; 17o51’ E) na glebie płowej typowej należącej pod względem rolniczej przydatności do kompleksu żytniego bardzo dobrego i IVa klasy bonitacyjnej. Doświadczenie pierwsze obejmowało 112 jednostek eksperymentalnych, na których pszenicę wysiewano po grochu siewnym,  a następnie przez dwa lata po sobie. W doświadczeniu drugim pszenica ozima wystę-powała corocznie w trzech stanowiskach: po grochu siewnym, pszenicy ozimej i po monokulturze pszenicy. Każde stanowisko liczyło 28 poletek zróżnicowanych pod względem warunków glebowych. Źródłem zróżnicowania właściwości fizycznych  i chemicznych gleby w obu doświadczeniach była jej naturalna, niesystematyczna zmienność wynikająca z genezy i położenia oraz wcześniejsze wieloletnie zróżnicowa-ne nawożenie organiczne i mineralne.
Celem badań była ocena zależności plonu i cech jakości ziarna chlebowej odmiany pszenicy ozimej od niektórych fizycznych i chemicznych właściwości gleby oraz wpływu stanowisk o różnej wartości przyrodniczej na związek plonu i jakości ziarna  z warunkami glebowymi. Określono m.in.: zmienność plonu oraz jakości ziarna pod wpływem zróżnicowanych warunków glebowych, siłę i kierunek związku pomiędzy niektórymi właściwościami gleby a plonem i cechami jakości ziarna, zależność pomię-dzy łącznym oddziaływaniem właściwości gleby a zespołem cech określających plon  i jego jakość, stopień zależności plonu i jakości ziarna pszenicy od właściwości gleby  w stanowiskach o różnej wartości przyrodniczej.
Na glebie kompleksu żytniego bardzo dobrego względna zmienność plonu pszeni-cy ozimej była większa niż cech jakościowych, ale na ogół mniejsza niż zmienność warunków glebowych ją powodujących. Plon i jakość ziarna pszenicy ozimej kształto-wane były przez liczne fizyczne oraz chemiczne właściwości gleby. Znaczenie warun-ków glebowych w agrotechnice pszenicy zwiększało się wraz z pogorszeniem stanowi-ska w zmianowaniu. Wyrazem tego jest na ogół więcej właściwości gleby skorelowa-nych z plonem i cechami ziarna oraz większa wartość współczynników determinacji tych zależności w stanowisku po pszenicy niż po grochu siewnym.  
W stanowisku po grochu siewnym zależność plonu od wielu właściwości gleby,  w tym wskaźnika pH i zasobności w przyswajalne formy fosforu, potasu i magnezu była słabsza niż w stanowiskach po pszenicy. W stanowisku tym można uzyskać ziarno o dobrej jakości technologicznej nawet na glebie lekkiej. Nie wystąpiła bowiem zależ-ność zawartości białka i glutenu oraz wskaźnika sedymentacji od udziału frakcji pia-skowej w składzie granulometrycznym, zawartości węgla organicznego, ilości azotu mineralnego i wilgotności gleby.
Stwierdzono istotne współzależne oddziaływanie na plon ziarna wzrastających wartości wskaźnika pH, zawartości magnezu przyswajalnego, ilości azotu mineralnego na początku strzelania w źdźbło i wilgotności gleby przy małej zawartości frakcji pia-skowej w glebie. Wysoki plon pszenicy ozimej związany był z dużą wartością masy tysiąca ziaren, wyrównania i gęstości ziarna w stanie zsypnym. Cechy te były dodatnio skorelowane i silnie związane z udziałem frakcji pyłowej i iłowej w uziarnieniu gleby, zawartością węgla organicznego, a także wilgotnością gleby w okresie wiosennej wege
tacji roślin. Niekorzystny wpływ licznych właściwości gleby na zawartość białka i glu-tenu, wskaźnik sedymentacji oraz szklistość ziarna można tłumaczyć ujemną korelacją pomiędzy plonem a jakością ziarna.
Zespołem właściwości gleby kształtującym duży plon pszenicy ozimej o jednocze-śnie wysokiej wartości fizycznych cech ziarna był głównie malejący udział frakcji pia-skowej, mniejsza ilość azotu mineralnego i wilgotność gleby w okresie rozwoju ziar-niaków oraz w mniejszym stopniu większa zawartość węgla organicznego i magnezu przyswajalnego, a także wilgotność gleby na przedwiośniu i w fazie strzelania  w źdźbło. Wzrost zawartości węgla organicznego oraz fosforu i magnezu, ilości azotu mineralnego w fazach intensywnego wzrostu, a także wskaźnika pH gleby powodował niewielki wzrost plonu, ale jednocześnie spadek szklistości ziarna i zawartości białka.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.