Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
STEROWANIE GOTOWOŚCIĄ W SYSTEMACH EKSPLOATACJI OERODKÓW TRANSPORTU
Klaudiusz Migawa
Rok: 2013
ISBN: 978-83-61314-83-7
ISSN: 0209-0597

Praca dotyczy wybranych problemów związanych ze sterowaniem gotowością w systemach eksploatacji środków transportu.
Analizę literatury, cel i zakres pracy przedstawiono w rozdziale pierwszym. W rozdziale drugim omówiono podstawowe miary, stany oraz rodzaje gotowości obiek-tów technicznych. W rozdziale trzecim został określony obiekt badań – system eksploa-tacji środków transportu. Rozdział ten zawiera ogólny opis badanego obiektu, zrealizo-wanych badań eksploatacyjnych oraz wyznaczonych charakterystyk badanego procesu eksploatacji. Następnie na podstawie identyfikacji rzeczywistego systemu eksploatacji został zbudowany zdarzeniowy model procesu eksploatacji środków transportu. W rozdziale czwartym przedstawiono matematyczny model procesu eksploatacji środ-ków transportu, zbudowany na podstawie założenia, że jego modelem jest jednorodny proces semi-Markowa.
Opracowany w rozdziale piątym model oceny i kształtowania gotowości podsys-temu procesowego w systemie eksploatacji środków transportu umożliwia kształtowa-nie gotowości podsystemu procesowego w taki sposób, aby przydzielone zadanie prze-wozowe zostało zrealizowane prawidłowo. W opracowanym modelu gotowość podsys-temu procesowego wyznaczana jest na podstawie wartości parametrów matematyczne-go modelu procesu eksploatacji.
Model oceny i kształtowania gotowości podsystemów utrzymania ruchu i inter-wencyjnego w systemie eksploatacji środków transportu, w którym gotowość rozpatry-wanych podsystemów wyznaczana jest w zależności od gotowości oraz wydajności poszczególnych stanowisk tych podsystemów, przedstawiono w rozdziale szóstym. Zaproponowana metoda umożliwia wyznaczenie wymaganej gotowości rozpatrywa-nych podsystemów w taki sposób, aby przydzielone zadania obsługowo-naprawcze były realizowane w sposób prawidłowy.
W rozdziale siódmym przedstawiono decyzyjny model sterowania gotowością w systemie eksploatacji środków transportu, zbudowany z zastosowaniem teorii semi- -markowskich procesów decyzyjnych, w którym wybór optymalnej strategii sterowania gotowością został zrealizowany za pomocą algorytmu genetycznego. W opracowanym algorytmie genetycznym wprowadzono modyfikację polegającą na zastosowaniu, oprócz funkcji przystosowania (średniego jednostkowego dochodu), dodatkowego kry-terium wyboru optymalnej strategii sterowania, określonego przez funkcję kwalifika-cyjną (gotowości pojedynczego środka transportu). W celu zapewnienia szybszej i ła-twiejszej analizy oraz możliwości rozpatrywania różnych wariantów decyzyjnych opra-cowano stochastyczny model symulacyjny rozpatrywanego procesu eksploatacji środ-ków transportu, który został wykorzystany do weryfikacji wyników otrzymanych za pomocą algorytmu genetycznego.
Podsumowanie pracy oraz wnioski końcowe sformułowano w rozdziale ósmym. Ponadto dołączono szeroką bibliografię z zakresu omawianych w pracy zagadnień.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.