Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
BADANIA PROCESÓW CIĘCIA I PODATNOŚCI NA ROZDRABNIANIE POLIOLEFIN POROWATYCH W ASPEKCIE ICH WTÓRNEGO PRZETWÓRSTWA
Dariusz Sykutera
Rok: 2013
ISBN: 978-83-61314-99-8
ISSN: 0209-0597

Recykling mechaniczny zużytych wytworów polimerowych odbywa się zwykle  w złożonych systemach, w których zasadniczą rolę odgrywają procesy separacji, czysz-czenia i dezintegracji. Przedmiotem rozprawy były badania procesów cięcia i rozdrab-niania poliolefin o strukturze porowatej w aspekcie ich ponownego wykorzystania  w przetwórstwie. Na podstawie analizy stanu literatury omówiono stan badań rozdrab-niania tworzyw porowatych, scharakteryzowano procesy cięcia i rozdrabniania, a także odniesiono się do rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń do rozdrabniania tworzyw po-limerowych. Przedstawiono także wpływ głównych czynników konstrukcyjnych i tech-nologicznych na efektywność procesu rozdrabniania. Głównym celem badań doświad-czalnych było podniesienie efektywności procesu dezintegracji tworzyw poliolefino-wych o strukturze porowatej, a zwłaszcza ustalenie charakterystycznych, korzystnych parametrów konstrukcyjno-technologicznych procesów cięcia i rozdrabniania ze wzglę-du na możliwość dalszego przetwórstwa uzyskanych recyklatów porowatych w standar-dowych maszynach do wytłaczania i wtryskiwania termoplastów. Dążono do ustalenia wzajemnych relacji pomiędzy procesami składowymi, z uwzględnieniem specyfiki porowatej nadawy o właściwościach sprężysto-plastycznych.  
Badaniom poddano porowate tworzywa poliolefinowe wytworzone w warunkach laboratoryjnych metodą wtryskiwania i wytłaczania z wykorzystaniem poroforów che-micznych o różnej charakterystyce. Ze względu na specyfikę dwufazowej struktury tworzyw porowatych procesy rozdrabniania i cięcia realizowano w specjalnie skon-struowanych stanowiskach badawczych. Analizowano wpływ cech konstrukcyjnych rozdrabniacza, zwłaszcza jego układu tnącego, na przebieg cięcia, opisany między in-nymi poprzez pomiar siły na nożu ruchomym i nieruchomym. Oszacowano także wpływ warunków technologicznych procesu rozdrabniania na jego efektywność, stosu-jąc ocenę wielokryterialną. Dla dużej próby badawczej ziaren recyklatów wyznaczono zbiór wskaźników określających ich cechy geometryczne. Badania te stanowiły pod-stawę do ustalenia korzystnego, w aspekcie wtórnego przetwórstwa, rozkładu uziarnie-nia rozdrobnionych poliolefin porowatych. Oznaczono ponadto podatność na przetwa-rzanie otrzymanych recyklatów. Do wytworzenia materiału wtórnego wykorzystano dwugniazdową formę z wymiennymi wkładami z systemem gorącokanałowym oraz wtryskarkę o napędach elektrycznych. Porównano wyniki badań właściwości mecha-nicznych wyprasek wtórnych do materiałów porowanych w pierwotnym przetwórstwie,  a także odniesiono je do stopnia rozdrobnienia recyklatów.  
Weryfikacją uzyskanych rezultatów dotyczących wtórnego wtryskiwania recykla-tów poliolefin porowatych był eksperyment przeprowadzony w warunkach przemysło-wych, na przykładzie wytwarzania grubościennego elementu konstrukcyjnego, stoso-wanego w przemyśle samochodowym.
W celu rozszerzenia i pogłębienia interpretacji wyników przeprowadzono badania stopnia krystaliczności i rozkładu porów w strukturze materiałów wtórnych. Wyniki badań eksperymentalnych pozwoliły na ustalenie korzystnych rozwiązań konstrukcyjno- -technologicznych dotyczących realizacji procesów składowych recyklingu mechanicz-nego poliolefin porowatych. Rozprawę zakończono podsumowaniem oraz wnioskami  o charakterze poznawczym i utylitarnym. TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.