Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:
STUDIUM DOSKONALENIA PROCESU FUNKCJONOWANIA AGREGATU MASZYNOWEGO W WARUNKACH POLOWYCH
Bronisław Andrzej Kolator
ISSN: 0209-0597

Rozprawa dotyczy zagadnień procesu funkcjonowania agregatu maszyno-wego, wynikających z cech konstrukcyjnych i specyfiki pracy tego typu urzą-dzeń oraz przyjętego kryterium wykonania pracy. Pod uwagę wzięto również maksymalną sprawność ogólną i uciągu, maksymalną wydajność agregatu ma-szynowego, najmniejsze zużycie paliwa na jednostkę obrobionej powierzchni.
Celem przeprowadzonych rozważań było opracowanie teoretycznych pod-staw metody sterowania on-line procesem funkcjonowania agregatu maszyno-wego w danych warunkach dla przyjętego kryterium pracy, w zależności od doboru wartości wielkości techniczno-ruchowych ciągnika oraz rodzaju i para-metrów pracy narzędzia, jak również właściwości gleb.
Ten wieloparametrowy zespół zależności wymaga złożonych badań wielo-kryterialnych, związanych najogólniej z polioptymalizacją.
Dla dokonania analizy układu zbudowano matematyczny model funkcjo-nowania systemu: ciągnik–narzędzie–gleba, określający fizyczne powiązania  i współzależności między poszczególnymi podsystemami układu.
Napodstawie tego modelu i przeprowadzonych rozważań opracowano programkomputerowy w środowisku MATLAB do symulacji procesu funkcjo-nowaniaagregatu.
W celu uzyskania danych wejściowych do symulacji procesu funkcjonowa-nia agregatu oraz weryfikacji opracowanego modelu agregatu i programu kompu-terowego zbudowano stanowisko badawcze w postaci odpowiednio oprzyrządo-wanego ciągnika i przeprowadzono badania laboratoryjne oraz polowe.
Na podstawie przebiegów zarejestrowanych wielkości oraz analizy wyni-ków badań stwierdzono, że charakter i wartości wielkości symulacyjnych od-zwierciedlają ich przebiegi rzeczywiste.
W wyniku rozważań teoretycznych stwierdzono, że określanie wskaźników jakości procesu funkcjonowania agregatu maszynowego powinno odbywać się w czasie rzeczywistym, w zależności od przyjętego kryterium pracy agregatu, przy uwzględnieniu wszystkich strat i zmiennych obciążeń polowych.  
W celu określenia wpływu na efekty pracy agregatu maszynowego czynni-ków determinujących jego właściwości eksploatacyjne (wynikające z uwzględ-nionych kryteriów) dokonano dla poszczególnych czynników symulacji kompute-rowej procesu funkcjonowania agregatu na różnych i zmiennych podłożach.
Analiza otrzymanych przebiegów symulacyjnych i wyników badań polo-wych pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących sposobów poprawie-nia efektywności funkcjonowania agregatu maszynowego. Wskazała także po-trzebę rozwoju systemów informacyjnych i automatycznego sterowania zespołami ciągnika, a opracowany program komputerowy może być przydatny do budowy algorytmów ich funkcjonowania.  
Zaproponowana metoda, wraz z opracowanym algorytmem sterowania, umożliwia oszacowanie ekstremalnych wartości sprawności ogólnej agregatu maszynowego na podstawie mierzonych w czasie rzeczywistym wybranych wielkości fizycznych charakteryzujących funkcjonowanie agregatu w procesie jego eksploatacji.TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.