Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

Procedura recenzowania w czasopismach naukowych

Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opisanymi m.in. w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.

Autorzy przysyłając artykuł do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane artykuły nie są wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzi przynajmniej jeden z autorów. Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów oraz zobowiązanie do niewykorzystywania wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (tzw. „double-blind review process”). Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji oraz otrzymuje dwie recenzje do wglądu, następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją czasopisma dotycząca ewentualnych uwag.

Lista współpracujących recenzentów publikowana jest raz w roku.

Zapory „ghostwriting” i  „guest authorship”

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych  jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W związku z powyższym, aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Redakcja wprowadza  następujące procedury:  

  1. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Autor zgłaszający jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji,wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja informuje, że jest zobowiązana do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.