Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

REGULAMIN WYDAWNICTW UCZELNIANYCH

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

§1

1. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im Jan i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, zwane w treści „Wydawnictwami” są ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, działającą na podstawie Statutu UTP, Zasad gospodarki finansowej UTP oraz niniejszego regulaminu.

2. Regulamin i strukturę organizacyjną Wydawnictw Uczelnianych zatwierdza Rektor.

3. Nadzór nad działalnością Wydawnictw sprawuje Prorektor ds. Nauki.

 

§2

1. Podstawowym zadaniem Wydawnictw jest wydawanie i rozpowszechnianie prac naukowych i dydaktycznych, materiałów informacyjnych oraz innych opracowań służących potrzebom Uczelni.

2. W szczególności Wydawnictwa zobowiązane są do wydawania:

-       rozpraw naukowych (habilitacyjnych),

-       podręczników akademickich,

-       skryptów do wykładów,

-       skryptów, przewodników i materiałów do ćwiczeń i praktyk,

-       monografii,

-       zeszytów naukowych (w ustalonych seriach wydawniczych) zawierających oryginalne prace naukowe,

-       materiałów informacyjnych i/lub promocyjnych,

-       ogólnopolskiego czasopisma uczelni rolniczych Acta Scientiarum Polonorum seria Agricultura,

-       innych opracowań, w tym w wersji elektronicznej.

3. Wszelkie opracowania o charakterze naukowym i dydaktycznym podlegają recenzji. Za wartość merytoryczną innych opracowań odpowiadają ich autorzy.

4. Każda zwarta pozycja wydana drukiem przez Wydawnictwa Uczelniane otrzymuje nr ISSN lub ISBN.

5. Działalność wydawnicza finansowana jest:

-       z dotacji stacjonarnej UTP,

-       z budżetu jednostek zlecających,

-       z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa (np. granty, MNiSzW, dotacje, opłaty konferencyjne, sponsoring etc.).

6. Z dotacji stacjonarnej finansowane są wyłącznie rozprawy habilitacyjne (I wydanie, 6 arkuszy autorskich dla rozpraw z zakresu nauk ścisłych, 10 arkuszy autorskich dla rozpraw z zakresu nauk humanistycznych i społecznych).

 

§ 3

1.  Działalnością wydawniczą kieruje Redaktor Naczelny Wydawnictw Uczelnianych we współpracy z Komitetem Redakcyjnym.

2.  Redaktora Naczelnego Wydawnictw powołuje Rektor na okres do końca roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja władz Uczelni.

3.  Do podstawowych zadań Redaktora Naczelnego należy:

-       dbałość o wysoki poziom merytoryczny i edytorski wydawanych prac,

-       zatwierdzanie rocznego planu wydawniczego,

-       wyznaczanie recenzentów dla opracowań naukowych i dydaktycznych,

-       zatwierdzanie prac do druku,

-       zawieranie umów wydawniczych,

-       prowadzenie polityki kadrowej i ekonomicznej Wydawnictw.  

4.  Redaktor Naczelny reprezentuje Wydawnictwa na zewnątrz Uczelni.

5.  W czasie nieobecności Redaktora Naczelnego w sprawach pilnych zastępuje go kierownik Wydawnictw Uczelnianych.

 

§ 4

1.  Komitet Redakcyjny jest organem kolegialnym, złożonym z Redaktorów Działowych.

2.  Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego jest Redaktor Naczelny Wydawnictw Uczelnianych.

3.  Członków Komitetu Redakcyjnego pełniących funkcje Redaktorów Działowych zaproponowanych przez Rady Wydziałów powołuje Rektor.

4.  Komitet Redakcyjny spełnia wobec Wydawnictw i Redaktora Naczelnego funkcje opiniodawcze i oceniająco-kontrolne.

5.  Do głównych zadań Komitetu Redakcyjnego należy:

a)    ocena kierunków i założeń perspektywicznych polityki wydawniczej,

b)    opiniowanie i ustalanie rocznego planu wydawniczego,

c)    ocena realizacji zadań i działalności Wydawnictwa.

6. Uchwały Komitetu Redakcyjnego podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 50% składu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego.

7. Z posiedzeń Komitetu sporządzany jest protokół, który podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu.

8. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego może zapraszać na posiedzenia Komitetu inne osoby, którym przysługuje prawo wyrażania opinii.

9. Kadencja członków Komitetu trwa do końca roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja władz Uczelni.

10. Rektor może odwołać każdego z członków Komitetu w okresie trwania kadencji.

 

§ 5

1.  Do obowiązków Redaktora Działowego należy:

a)    wstępna ocena formalna i merytoryczna pozycji zgłaszanych do druku według zasad WU,

b)    dbałość o właściwe przygotowanie techniczne pozycji zgłaszanych do druku, a po pozytywnej recenzji – prac przesyłanych do Wydawnictw,

c)    proponowanie recenzenta(-ów),

d)    ustalanie priorytetu wydawniczego zgłaszanych pozycji z uwzględnieniem szczególnie możliwości finansowych reprezentowanej jednostki.

2. Pracę Redaktora Działowego może wspomagać Wydziałowe Kolegium Redakcyjne, członkowie którego powoływani są przez Redaktora Działowego, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.

 

§ 6

1. Powołanie kierownika Wydawnictw następuje na wniosek prorektora sprawującego nadzór nad pracą Wydawnictw Uczelnianych.

2. Do obowiązków kierownika Wydawnictw należy organizowanie i nadzorowanie przebiegu cyklu wydawniczego oraz współpraca z Komitetem Redakcyjnym, Kwesturą, Biblioteką Główną oraz wydawnictwami innych uczelni i zakładami poligraficznymi.

3. Kierownik Wydawnictw Uczelnianych wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego.

 

§ 7

   Autorzy, składający publikacje do Wydawnictw Uczelnianych, zobowiązani są do przestrzegania postanowień „Trybu zgłaszania prac do Wydawnictw Uczelnianych oraz zasad finansowania”, stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu, a także „Informacji i wytycznych dla autorów”, stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu.