Zapisz się na NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informację o nowościach na stronie wypełnij poniższy formularz.

E-mail:

Tryb zgłaszania prac

do Wydawnictw Uczelnianych oraz zasady finansowania

 

1.   Wydawnictwa przyjmują do druku prace zgłoszone do rocznego planu wydawniczego, który zatwierdza Komitet Redakcyjny. Informacje dotyczące zgłaszania publikacji do planu wydawniczego na dany rok wraz z ostatecznym terminem ich składania są przekazywane pisemnie dziekanom oraz Redaktorom Działowym i rozpowszechnione wśród pracowników. Propozycje do planu wydawniczego zatwierdza rada wydziału i przekazuje wraz z wyciągiem z posiedzenia rady do Wydawnictw Uczelnianych.

2.   Warunkiem przyjęcia pracy przez Wydawnictwa jest podpisanie przez zleceniodawcę zobowiązania do sfinansowania kosztów jej wydania (Zarządzenie nr 51/2011/2012 Rektora UTP z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalania zasad finansowania publikacji oraz wysokości honorariów dla autorów, recenzentów i innych osób zaangażowanych w proces wydawniczy oraz ustalania cen publikacji przeznaczonych do sprzedaży). Po wydrukowaniu zleconej pracy WU wystawiają notę obciążeniową lub fakturę końcową za wydanie pracy drukiem.

3.   Wydanie pracy w danym roku kalendarzowym wymaga złożenia jej maszynopisu najpóźniej do końca maja.

4.      Składanie wszystkich prac do Wydawnictw odbywa się za pośrednictwem Redaktorów Działowych (Formularz potwierdzenia przyjęcia pracy).

5.   W Zeszytach Naukowych publikowane są oryginalne i/lub przeglądowe prace naukowe w języku polskim lub angielskim. Objętość pracy nie powinna przekraczać 0,75 a.a. (15 stron znormalizowanego wydruku A4, 1800 znaków bez spacji na stronę) wraz z tabelami i rysunkami w przypadku prac z zakresu nauk technicznych lub przyrodniczych oraz 1 a.a. (20 stron) w przypadku prac z zakresu nauk społecznych i prac przeglądowych.

6.    Warunkiem koniecznym dla opublikowania pracy w Zeszytach Naukowych jest:

a)    pisemne skierowanie pracy przez kierownika Katedry/Zakładu do Redaktora Działowego,

b)    dwie pozytywne recenzje wydawnicze,

c)    przygotowanie przez autora poprawionej – zgodnie z uwagami Recenzenta i Redakcji – ostatecznej wersji pracy,

d)    wykonanie korekty autorskiej.

7.    Dla wydania drukiem rozprawy habilitacyjnej i dalszego postępowania w UTP konieczne jest:

a)   pismo przewodnie Dziekana Wydziału, z załączonym wyciągiem uchwały Rady Wydziału odnośnie powołania Recenzentów rozprawy wybranych z grona pracowników naukowych z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego – spoza UTP nie wykonujących przy tym dla UTP innych prac dydaktycznych,

b)   uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych (w przypadku jednej negatywnej recenzji

c)   Redaktor Naczelny może skierować pracę do ponownej oceny do wybranego przez siebie recenzenta),

d)   przygotowanie przez autora poprawionej – zgodnie z uwagami Recenzentów i Redakcji – ostatecznej wersji pracy,

e)   wykonanie korekty autorskiej.

8.   Autor rozprawy habilitacyjnej planujący jej procedowanie poza UTP jest zobowiązany do przedstawienia zgody wybranej Rady Wydziału na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego i nazwisk recenzentów wydawniczych rozprawy z grona pracowników naukowych z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego – spoza UTP nie wykonujących przy tym dla UTP innych prac dydaktycznych.

9.    Rozprawa (łącznie z rysunkami, tabelami, spisem literatury i streszczeniami) nie powinna przekraczać:

a)    6 a.a. (ok. 120 stron znormalizowanego maszynopisu) – dla rozpraw z zakresu nauk ścisłych,

b)    10 a.a. (do 200 stron) – dla rozpraw z zakresu nauk humanistycznych i ekonomicznych.

10. W przypadku przekroczenia zalecanej objętości rozprawy lub konieczności wydrukowania znaczącej liczby stron kolorowych wymagana jest akceptacja kierownika jednostki zlecającej ze wskazaniem źródła dodatkowego finansowania.

11. Warunkiem koniecznym do wydania podręcznika akademickiego, skryptu lub monografii jest jedna pozytywna recenzja wydawnicza wykonana przez pracownika naukowego z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego – spoza UTP nie wykonującego przy tym dla UTP innych prac dydaktycznych.

12. Inne publikacje są wydawane w Wydawnictwach Uczelnianych UTP po indywidualnym ustaleniu procedury wydawniczej oraz źródeł i zasad finansowania.

13. Organizatorzy konferencji naukowych, którzy zamierzają wydać drukiem oryginalne prace naukowe w zeszytach naukowych (lub jako monografie), postępują zgodnie z pkt. 2 i pokrywają wszystkie koszty ich wydania (Zarządzenie nr 51/2011/2012 Rektora UTP z dnia 14 maja 2012 r. ustalania zasad finansowania publikacji oraz wysokości honorariów dla autorów, recenzentów i innych osób zaangażowanych w proces wydawniczy oraz ustalania cen publikacji przeznaczonych do sprzedaży).

14. Wydanie drukiem innych materiałów konferencyjnych, w tym prac nie poddawanych recenzjom, przez Wydawnictwa następuje również na koszt organizatorów konferencji.

15. Z nakładu prac zwartych Wydawnictwa zatrzymują 17 egzemplarzy obowiązkowych oraz 5 – wydawniczych.

16. Autorom prac opublikowanych przez Wydawnictwa przysługują bezpłatne egzemplarze autorskie (podlegające opodatkowaniu):

a)    w serii Zeszyty Naukowe – po 1 dla autora (autorów) każdej pracy,

b)    w serii Rozprawy Naukowe – 25 egzemplarzy pracy habilitacyjnej,

c)   autorowi podręcznika, skryptu lub monografii – 6 egzemplarzy; przy pracy zespołowej – 12 egzemplarzy do podziału zgodnie z Postanowieniami dodatkowymi zawartymi w umowie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu,

d)   w serii materiały konferencyjne i inne prace finansowane z własnych źródeł – całość nakładu przekazywana jest komitetowi organizacyjnemu (płatnikowi) z zastrzeżeniem pkt. 15.

e)   autorowi dodruku lub wznowienia – 3 egzemplarze.